سرپرست : هومن قریب زاده

لیگ ماشین های شیمیایی رشته ای است که در آن دانش آموزان به ساخت ماشین هایی که با سوخت شیمیایی حرکت می کنند. می پردازند.

جهت مشاهده لیست تیم ها و دریافت قوانین یک رشته انتخاب نمایید

رشته :