سرپرست : امین کریمی

رشته هوافضا از 3 لیگ مختلف تشکیل شده است. لیگ های راکت آبی، گلایدر دست پرتاب و هاورکرافت که با هدف آشنایی دانش آموزان با علم فضا برگزار می شود. دست سازه های تیم های شرکت کنند در هر لیگ با توجه به قوانین مربوطه به رقابت می پردازند. به تیم های اول تا سوم هر لیگ جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. همچنین تیم اول هر لیگ تندیس چهارمین جشنواره دستاوردهای پژوهشی سلام کاپ را دریافت خواهد کرد

جهت مشاهده لیست تیم ها و دریافت قوانین یک رشته انتخاب نمایید

رشته :